கேன்டீன் கமிட்டி உறுப்பினர் இணச் செயலாளர் – தி.மு.க. ஐ.சி.எப் . லேபர் யூனியன் திரு.வி.து.ராஜாஅவர்கள் 37 – ஆண்டுகளாக அனைத்து ஐ.சி.எப் . சக தொழிலாளர்களுடனும் , அதிகாரிகளுடனும்

64

Add your comment

Your email address will not be published.